ကိုယ္ပိုင္ Website ဘာေႀကာင္႔ ရွိသင္႔သလဲ

သင္႔မွာ ကိုယ္ပိုင္ Website ရွိျခင္းျဖင္႔ နိုင္ငံရပ္ျခား သို႔မဟုတ္ နယ္မွ သင္႔ Customer မ်ား စကၠန္႔ပိုင္း အတြင္း သင္႔ရဲ႔ အင္တာနက္ရံုးခန္းသို႔ ေရာက္ရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္ျပီး သူတို႔ သိလိုတဲ႔ အရာ ေတြကို အခ်ိန္မေရြး ေျဖနိင္မွာျဖစ္သလို သင္ ေပးသိခ်င္တဲ႔ အခ်က္အလက္ေတြကို အခ်ိန္မေရြး ေျပာ ျပနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ Website and Email, Social Media ေတြနဲ႔ Marketing လုပ္ျခင္းဟာ ေႀကာ္ျငာ လက္ကမ္းစာေစာင္ေတြ ရိုက္ျပီး ပို႔တာထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ အကုန္အက်သက္သာသလို ျမန္ဆန္ ထိေရာက္ပါတယ္။ အေသးစိတ္အေနနဲ႔ ေအာက္ပါအတိုင္း အက်ိဳးေက်းဇူးေတြကို ရရွိနိုင္ပါတယ္။
1. ေစ်းနွဳန္းသက္သာျခင္း
အင္တာနက္ျဖင္႔ေႀကာ္ျငာျခင္းသည္ ပံုနွိပ္ေႀကာ္ျငာျခင္းထက္ ပိုမိုျမန္ဆန္သည္႔အျပင္ အကုန္ အက်မ်ားစြာ သက္သာေစပါတယ္။ အင္တာနက္တြင္ Website ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ သင္၏ လုပ္ ငန္းကုိ ေစ်းႏႈန္းသက္သာစြာနဲ႔ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ေၾကာ္ျငာႏုိင္ပါတယ္။ အခ်ိန္ႀကာျမင္႔စြာ အ သံုးျပဳနိုင္သလို ေျပာင္းလဲေနေသာ သင္၏ Service ကို အလြယ္တကူ ေျပာင္းလဲနိုင္ပါတယ္။ ကုိယ္ပုိင္ Website ရွိသည့္အတြက္ လူႀကီးမင္း၏ ကုန္ပစၥည္းကုိ ၾကည့္ရႈသူ မ်ားျပားလာေစပါ တယ္။ ကုန္က်စရိတ္ မ်ားေသာ ပုံႏွိပ္ မီဒီယာမ်ားတြင္ အတုိခ်ဳံး ေရးသားျခင္းျဖင့္ ပုံႏွိပ္ခႏွင့္ စာရြက္ဖုိး သက္သာေစပါတယ္။ ထုိစာရြက္ေပၚတြင္ မိမိတုိ႔၏ Website လိပ္စာကုိ ထည့္သြင္း ေပးပါက ဝယ္ယူသူမ်ားမွ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ သင္၏ Website တြင္ လာ ေရာက္ ေလ႔လာႏုိင္ေသာေၾကာင့္ သင္၏ ေၾကာ္ျငာ ပုိမုိထိေရာက္ႏုိင္ပါတယ္။
2. ေဈးကြက္ ခ်ဲ ႔ထြင္ႏိုင္ျခင္း
သင္၏ Website မွတဆင့္ အျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားအား သင့္ကုမၸဏီ၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေအာင္ျမင္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ရရွိႏိုင္သည့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို အသိေပးျခင္းျဖင့္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳလုပ္လာႏိုင္ရန္ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္းသာမက နိုင္ငံ ျခားနွင္႔ပါ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္သြယ္ လက္ခံ ေဆာင္ရြက္ နုိင္ပါတယ္။
3. တစ္ေန႔ ၂၄ နာရီ – တစ္ပတ္ ၇ ရက္ – တစ္နွစ္ ၃၆၅ ရက္(အခ်ိန္ျပည့္ဝန္ေဆာင္မႈ)
ကိုယ္ပိုင္ Website ရွိျခင္းျဖင့္ လူႀကီးမင္း၏ လုပ္ငန္းသည္ ပိတ္ခ်ိန္မရွိ ၂၄ နာရီ တစ္ပတ္ ၃၆၅ ရက္ လုံးလုံး လည္ပတ္ေနႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သင္႔ကို ဆက္သြယ္လိုသူမ်ားအတြက္ အက်ိဳး အမ်ားႀကီး ရွိေစပါတယ္။
4. အဆင္ေျပမႈ ေပးစြမ္းႏိုင္ျခင္း
Customer မ်ားအေနျဖင္႔ သင္၏ product and service အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိႏိုင္ရန္ သူတစ္ပါးအား ေမးျမန္းရန္မလိုအပ္ပဲ အင္တာနက္မွ တဆင့္လွ်င္ျမန္စြာ ရွာေဖြႏိုင္သျဖင့္ ပို၍ အဆင္ေျပပါတယ္။
5. ယံုၾကည္မႈ ပိုမိုရရွိျခင္း
ကိုယ္ပိုင္ Website ရွိျခင္းသည္ အျခားသူမ်ားအား သင့္အၾကာင္းကို ပိုမိုသိရွိေစႏိုင္ရန္ႏွင့္ သင့္အေပၚ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈမ်ားပိုမိုတိုးပြားလာေစႏိုင္ရန္ အကူအညီေပးပါတယ္။ Customer ေတြရဲ႔ ယံုႀကည္မွဳကို ရယူရန္ Website ကို ျပဳလုပ္သင္႔ပါတယ္။သင္၏ Visiting Card တြင္လည္း သင္႔ကိုယ္ပိုင္ Website Address ကို ထည္႔ထားျခင္းျဖင္႔ သင္႔လုပ္ငန္းအေပၚ ယံုႀကည္မွဳကို ရယူနိုင္ပါတယ္။
ထို႕ေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို႕၏ လုပ္ငန္းအတြက္ အက်ိဳးရိွေသာ website ကို ၿပဳလုပ္ေပးရန္ Freelance Web Service မွ အေကာင္းဆံုး၀န္ေဆာင္မႈေပးေနပါသည္။ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။
Freelance Web Service
www.freelancewebservice.net
Ph. (+95) 09795255283